Den 25 maj träder EU-s nya dataskyddsförodrning, GDPR ikraft. För att läsa mer om vad GDPR innebär kan ni läsa om detta här:

https://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/

I korthet innebär GDPR:

  • Att du har rätt att få mer utförlig information om hur vi behandlar dina personuppgifter. Detta kan du läsa om i vår integritetspolicy nedan
  • Att du har möjlighet, under vissa förutsättningar, att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas.
  • Att du har möjlighet att ta del av dina personuppgifter och du kan under vissa förutsättningar få dem rättade eller raderade.

 

Integritetspolicy

För oss på Saxviken har det alltid varit viktigt att dina personuppgifter hanteras på att tryggt och säkert sätt. Vi välkomnar därför den nya EU-förordningen GDPR som syftar till att stärka skyddet av din personliga integritet.

Vi behöver spara och behandla vissa personuppgifter om dig som hyresgäst, och dig som ansökt om att få bli hyresgäst, så som personnummer och adress och i vissa fall telefonnummer och mailadress. Syftet med en sådan behandling är för att kunna uppfylla vår del av hyresavtalet, avisera hyresavier, kontakta dig om det skulle inträffa något akut i er eller närliggande lägenhet, eller likande situationer.

Alla uppgifterna lagras elektroniskt bortsett från hyresavtalen som i original sparas i pappersformat. Vi har uppdaterat våra system och rutiner för att säkerställa att vi skyddar era personuppgifter enligt de lagkrav som ställs.

Vi har fått dina uppgifter från dig, i första hand genom ditt hyreskontrakt, men i vissa fall har dessa uppgifter kompletterats om du har mailat eller ringt in en felanmälan, en fråga el liknande. All personlig information som kommer till oss i mail eller via telefon sparas endast fram till dess att ärendet åtgärdats, i vissa fall anonymiseras uppgifterna och endast den tekniska informationen kring tex lägenhetens skick, reparationer, åtgärder på lägenheter ect förs uppgifter över till vårt fastighetssystem för att senare kunna följas upp. Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter består av att kunna fullgöra vår del i hyresavtalet och behandling är nödvändig för att fullgöra vår rättsliga plikt. Dina uppgifter kommer att sparas så länge du är hyresgäst hos oss och därefter i 24 månader efter att avtalet upphört, därefter sparas endast de uppgifter som krävs för bokföringen. Har du anmält intresse för att bli hyresgäst hos oss sparas dina uppgifter i 12 månader och därefter raderas all information om vi inte kunnat erbjuda er någon lägenhet under den tiden.  Ev. kreditupplysningar på dig som ny hyresgäst raderas efter att hyresavtal är signerat, eller efter maximalt 3 månader.

De personuppgifter vi behandlar om dig delas endast med tredje part i de fall då det krävs, tex med polis eller annan myndighet om det rör utredning av brott eller om vi är skyldiga att lämna ut sådana uppgifter med stöd av lag eller myndighetsbeslut, eller om vi behöver vidta inkassoåtgärder för att säkerställa att vår fordran blir betald. Vi kan även komma att dela dina kontaktuppgifter med en tredje part, i de fall du som hyresgäst godkänt det och då det krävs för ev åtkomst till lägenheten av tredje part. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till annan part eller till ett land utanför EU.

Personuppgiftsansvarig är Saxviken Fastigheter AB. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på mail info@saxvikenfastigheter.se

Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.